Ogólne warunki sprzedaży OWS

§ 1.

Warunki ogólne

 

Niniejsze warunki są integralną częścią wszystkich zamówień, umów i ofert. Obowiązują one najpóźniej w momencie udzielenia zlecenia lub przyjęcia dostawy.
Odbiegające od warunków ogólnych ustalenia obowiązują tylko w przypadku pisemnego ich potwierdzenia przez sprzedającego.
Wszystkie złożone oferty są ofertami bez zobowiązania w zależności od dostępności. Oferty są wiążące w momencie ich potwierdzenia lub potwierdzenia zlecenia.
Złożone zamówienia muszą zostać potwierdzone przez sprzedającego. Jeżeli kupujący nie złoży pisemnej rezygnacji do 7 dni przed umówioną datą dostawy, zlecenie uważa się za udzielone zgodnie z warunkami potwierdzenia zlecenia.
Warunki zakupu, potwierdzenia zlecenia lub ewentualne inne warunki sprzedaży, które są niezgodne z naszymi warunkami sprzedaży i dostawy nie będą akceptowane.

§ 2.

Ceny i warunki płatności

 

Wszystkie ceny są cenami obowiązującymi w miejscu sprzedaży, bez opakowania i kosztów transportu. Podane ceny są cenami w PLN netto. Do podanych cen netto dodaje się obowiązujący w momencie sprzedaży podatek VAT. Wcześniejsze cenniki tracą ważność w momencie ukazania się nowych cenników.
Przy osobistym wybieraniu roślin w szkółce ceny z cennika tracą swoją ważność.
W ramach wykonywania zamówienia kupujący jest zobowiązany do wpłacenia zadatku. Sprzedający zachowuje sobie prawo wykonania zlecenia za przedpłatą.
W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej kupującego, sprzedający zachowuje sobie prawo do odpowiedniego zabezpieczenia swoich należności związanych z wykonaniem ustalonego zlecenia. W przypadku bezczynności kupującego sprzedający zachowuje sobie prawo do odstąpienia od umowy i do odszkodowania.
W przypadku nieterminowej płatności, najpóźniej 30 dni od daty faktury lub daty przyjęcia towaru będą naliczane ustawowe odsetki.

§ 3.

Wysyłka i opakowanie

 

Transport odbywa się na koszt i ryzyko kupującego. Jeżeli termin wysyłki opóźni się z winy kupującego, wszelkie niebezpieczeństwa związane z opóźnieniem odbioru roślin przechodzą z dniem gotowości do ich odbioru na kupującego.
Sprzedający zobowiązuje się do solidnego zapakowania towaru. Każda z pozycji zostanie odpowiednio oznaczona.
Ubezpieczenie transportowe zostanie zawarte wyłącznie na wyraźne życzenie i na koszt zamawiającego.
Za opakowania jednorazowe kupujący wnosi opłatę w wysokości kosztów własnych poniesionych na nie przez sprzedającego. Opakowania wielokrotnego użytku (np. palety, skrzynie, wózki CC), pozostają własnością sprzedającego i muszą zostać zwrócone na koszt kupującego.
Za nie zwrócone opakowania sprzedający obciąża kosztami kupującego.
Dostawa może się odbyć wyłącznie na przejezdnej drodze. Dostawa nie zawiera rozładunku towaru.

§ 4.

Obowiązek dostawy

 

W przypadku wystąpienia katastrof naturalnych takich jak susza, grad, mróz lub innych niezawinionych przez sprzedającego (np.strajk, zmiana waluty, inne przeszkody uniemożliwiające funkcjonowanie zakładu), przyczyn, termin dostawy przedłuża się do momentu ustąpienia przeszkody. Jeżeli z powodu wymienionych przyczyn dostawa jest niemożliwa, sprzedający zostaje zwolniony z obowiązku dostawy. Ewentualne żądania odszkodowania ze strony kupującego nie będą akceptowane.

 

§ 5.

Rozmiary i wzory

 

Wszystkie podane rozmiary roślin mogą odbiegać o 15% w dół lub w górę, różnice te są dopuszczalne w przypadku produktów natury i nie stanowią braku jakości.
Wzory pokazują przeciętne cechy rośliny, typowe dla danych odmian. Nie wszystkie rośliny muszą być identyczne ze wzorem.

 

§ 6.

Zastrzeżenie własności

 

Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu całkowitej zapłaty, tzn. do momentu spłacenia przez kupującego wszelkich przysługujących nam zobowiązań (łącznie z odsetkami etc.).
Sprzedający nie traci prawa do dostarczonych roślin również wtedy, gdy kupujący zadołował lub posadził dostarczone rośliny na swoim lub obcym terenie.
Towar zastrzeżony (niezapłacony), musi być przechowywany, zadołowany lub posadzony oddzielnie od pozostałych roślin i oznaczony w taki sposób, aby był łatwo rozpoznawalny dla sprzedającego. W przypadku pomieszania się dostarczonych roślin z innymi roślinami tego samego gatunku, sprzedający nabywa współwłasność pomieszanych roślin w części, która odpowiada wartości dostarczonych roślin. Nabycie współwłasności następuje w zależności od spełnienia wszelkich przysługujących sprzedającemu należności i żądań w stosunku do kupującego.
Kupujący jest zobowiązany do pielęgnacji towaru. Przez pielęgnację rozumie się odpowiednie przechowywanie, posadzenie, nawożenie i podlewanie.

§ 7.

Gwarancja i rękojmia

 

Sprzedający nie daje gwarancji na przyjęcie się roślin. Na wyraźne żądanie kupującego może zostać udzielona gwarancja za specjalną opłatą. Kupujący zostanie wtedy obciążony osobną kwotą za jej udzielenie. Gwarancja ma ważność jednego roku od momentu dostarczenia roślin. Sprzedający udzielając gwarancji wychodzi z założenia, że kupujący będzie pielęgnował rośliny zgodnie z zasadami pielęgnacji dla danego gatunku roślin (odpowiednia głębokość nasadzenia, rodzaj gleby, przygotowanie gleby, nawożenie i podlewanie). W przypadku wystąpienia siły wyższej, szczególnie w przypadku klęski suszy, mrozu, zaatakowania przez szkodniki etc. gwarancja nie obowiązuje. W przypadku udzielenia gwarancji na przyjęcie się roślin nie chodzi o gwarancję w sensie prawnym.
Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar bezpośrednio po jego otrzymaniu i natychmiast, a najpóźniej w terminie 8 dni od dnia dostawy zgłosić pisemnie widoczne braki. W przeciwnym wypadku dochodzenie praw z rękojmi jest wykluczone. Do dotrzymania terminu wystarczy punktualne wysłanie zawiadomienia o stwierdzonych brakach. Na kupującym spoczywa obowiązek terminowego stwierdzenia, uzasadnienia i zgłoszenia braków.

 

§ 8.

Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość sądu.

 

Miejscem wykonania zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży jest Lublin. Właściwym sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd w Lubinie.

 

§ 9.

Klauzula rozstrzygająca.

 

W przypadku sporów fachowych, dotyczących w szczególności jakości roślin, zostanie powołany przez jedną ze stron niezależny rzeczoznawca. Powołanie rzeczoznawcy nie wyklucza możliwości zwrócenia się o rozstrzygnięcie do sądu powszechnego.

Close menu