GLOBAL G.A.P. სერთიფიცირების წესები

 

სერთიფიცირების წესები

სერთიფიკაცია – არის სასერთიფიკატო ორგანოს მოქმედება, რომელიც ადასტურებს, რომ იდენტიფიცირებული პროდუქტი ან პროცესი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს. GlobalGAP სისტემაში სასერთიფიკატო პროცესს ექვემდებარება მწარმოებლის წარმოების მეთოდი. მწარმოებელიი არის ფიზიკური პირი ან საწარმო, მწარმოებელთა ჯგუფი, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მათ მიერ წარმოებულ პროდუქტზე და ასევე ამ პროდუქტის გაყიდვაზე, სერტიფიკაციის სფეროს შესაბამისად,

სერტიფიკაციის პროცესი შეიძლება განხორციელდეს ინდივიდუალური მეურნეობებისთვის ან მწარმოებლების ჯგუფებისთვის განკუთვნილი პარამეტრების შესაბამისად.

მწარმოებლის პირველი ამოცანა, რომელსაც სურს გაიაროს სასერთიფიკატო პროცესი GlobalGAP– ის მოთხოვნების შესაბამისად, იქნება ეს ინდივიდუალური მწარმოებელი ან მწარმოებელთა ჯგუფი, აირჩიოს სასერთიფიკატო ორგანო.. ეს უნდა იყოს ორგანო, რომელიც GlobalGAP– მა დაამტკიცა მწარმოებლის მიერ განხორციელებულ საქმიანობასთან შესაბამისობაში. მწარმოებელი პასუხისმგებელია უფლებამოსილების ნამდვილობის გადამოწმებაზე. აუცილებელია ხელშეკრულების გაფორმება შერჩეულ სასერთიფიკატო ორგანოსთან, რეგისტრაციის საფასურისგადახდა და რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტების პაკეტის უზრუნველყოფა . წარმოდგენილი დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

– საწარმო ან მეურნეობა და მისი ადგილმდებარეობა, საკონტაქტო ინფორმაცია,

− გადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც ექვემდებარება სერტიფიკაციას,

– პროდუქტები, რომლებიც გადიან სერტიფიკაციას

− საკონტროლო სიების ვერსიები, რომლის საფუძველზეც ხორციელდება სერტიფიკაცია.

 

ინდივიდუალური მეურნეობის სერთიფიკაციის პროცესი

ინდივიდუალური ფერმერი თავად წარუდგენს განცხადებას სერტიფიკაციის მისაღებად მის არჩეულ ორგანოს. იმ შემთხვევაში, თუ ფერმა პირველად დამოწმებულია, თავდაპირველად იგი გადის წინასწარ შეფასებას, რომელიც შედგება:

– მწარმოებლის მიერ საკუთარი შეფასებები, საკუთარი პასუხისმგებლობის ქვეშ

− დაგეგმილი გარე აუდიტი, რომელსაც ახორციელებს სასერთიფიკატო ორგანოს წარმომადგენელი.

წინასწარი შეფასება სუბიექტისთვის ტარდება მხოლოდ სერტიფიკაციის ორგანოში რეგისტრაციის პირველი წლის განმავლობაში ერთხელ და მოიცავს წარმოების ყველა ეტაპს, ადგილმდებარეობას და მათთან დაკავშირებულ ინფრასტრუქტურას.

შემდეგ მეურნეობა ექვემდებარება აშნიშნულ შეფასებას, რომელიც ფორმირდება :

– პირადი შეფასება, რომელიც ტარდება წელიწადში ერთხელ მაინც სწორად შერჩეული სრული სიით,

– გარე შემოწმება სასერთიფიკატო ორგანოს მიერ. იგი ხორციელდება საკონტროლო ჩამონათვალის საფუძველზე, დაგეგმილი და დაუგეგმავი შემოწმებების სახით.

პირველი დაგეგმილი შემოწმება უნდა განხორციელდეს სისტემის ჩაშვების დღიდან არაუგვიანეს 3 თვისა, რათა უზრუნველყოს შესაბამისი მტკიცებულება (პროდუქტის რეგისტრაცია).

პერიოდის არჩევა, რომლის განმავლობაშიც განხორციელდება პირველი შემოწმება, დამოკიდებულია იმაზე, გადის თუ არა სუბიექტი სერტიფიკაციას პირველად ან ახანგრძლივებს ადრე გაცემულ სერტიფიკატს. აუდიტის ჩატარების საუკეთესო დროა მოსავლის აღების დაწყებამდე. იმ შემთხვევაში, თუ პირველადი ან მეორადი შეუსაბამობები 5% -ს აღემატება, თუ ფერმა არ მიიღებს მაკორექტირებელ ზომებს საწყისი შემოწმებიდან 3 თვის განმავლობაში, შემოწმება უნდა ჩატარდეს ხელახლა.

პირველი სერთიფიკაციის შემდეგ შემდეგი შემოწმება უნდა განხორციელდეს, როდესაც პროდუქტი უკვე ხელმისაწვდომია (ყუთში ან საწყობში), რათა უზრუნველყოს ნიმუშის წარმოდგენაა, რომელიც გადის ყოველწლიურ შემოწმებას. იმ შემთხვევაში, თუ პირველადი ან მეორადი შეუსაბამობებია 5% -ს აღემატება, მეურნეობას მოეთხოვება მიიღოს შესაბამისი ზომები შემოწმების დღიდან 28 დღის განმავლობაში.

აუდიტის ჩატარების ხანგრძლივობის განსაზღვრა, როგორც პირველი, ასევე შემდგომი სერთიფიკატისთვის, დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე, მაგალითად, კულტივირების არეზე, რეგისტრირებულ მოსავალთა რაოდენობაზე, სერტიფიკატების რაოდენობაზე, აგრეთვე ორგანიზაციის მიერ არჩეულ ვარიანტზე.

დაუგეგმავი შემოწმებები

სერთიფიცირებულ მწარმოებლები სერთიფიკატის გაცემის თარიღიდან დაახლოებით 6 თვის შემდეგ, შეიძლება შეიტანონ იმ სიაში, რომელსაც ექვემდებარება დაუგეგმავი შემოწმებას, მინიმალური 10% -ით, GlobalGAP- ის ზოგადი წესების შესაბამისად. მეურნეობა ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ ეს შემოწმება მოხდეს ნორმის მოთხოვნების შესაბამისად.

აუდიტის შედეგი არის საბოლოო შეხვედრა, რომლის დროსაც შეფასების ჯგუფის ხელმძღვანელი აცნობებს ორგანიზაციას აუდიტის შედეგების შესახებ და განმარტავს მისი შედეგების შესახებ, რომლებიც წარმოდგენილია GlobalGAP შეფასების ანგარიშში, რომელიც შედგება შემდეგი ელემენტებისგან:

– შეფასების საგნები და დეტალები,

– შეუსაბამობის სავარაუდო გამოვლინებები,

– შეფასების რეზიუმე

შეფასების ანგარიში წარმოადგენს ორგანიზაციის საკუთრებას და იგი არ შეიძლება გადაეცეს მესამე პირებს ორგანიზაციის თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომელიც სხვაგვარად არის განსაზღვრული GlobalGAP. სტანდარტში.

სერთიფიკატი გაიცემა 1 წლის განმავლობაში. ამის შემდეგ, სერთიფიკატის მოქმედების გასაგრძელებლად, საჭიროა ხელახლა სერთიფიკატის გავლა. ფერმერს შეუძლია მიიღოს სერთიფიკატი ერთ ან მეტ გადამამუშავებელ საწარმოში, თუ ასეთი სპეციფიკა დაკავშირებულია, მაგალითად, გეოგრაფიულ მდებარეობასთან ან ტერიტორიასთან. ფერმერს არ შეუძლია მიიღოს სერთიფიკატი იმ პროდუქტებისთვის, რომლებიც მეურნეობაში არ იწარმოება. თუმცა, ამ საწარმოს ფარგლებში შესაძლებელია ეგრეთ წოდებული პარალელური წარმოების განხორციელება. ეს წარმოება ხორციელდება GlobalGAP სისტემის მოთხოვნების გარეთ, დამოწმებული პროდუქციის წარმოების პარალელურად. ამასთან, ეს არ შეიძლება იყოს იგივე საწარმოში, რომელიც მოიცავს იმავე პროდუქტს.

 

სერტიფიკაცია მწარმოებლების ჯგუფებისა და ცალკეულ მეურნეობებში მომუშავე ცალკეულ მეურნეობებზე – ხარისხის მართვის სისტემა

ამ ვარიანტის სერთიფიკატის მისაღებად, პირები, თუ მათ ადრე არ ჩაუტარეს სასერთიფიკატო პროცესი GlobalGAP სისტემასთან თავსებადობისთვის, ექვემდებარებიან წინასწარი შეფასებას, რომელიც შედგება:

შიდა აუდიტი, რომელიც წარმოებულია ჯგუფის / ინდივიდუალური ფერმერის მიერ, საკუთარი მენეჯმენტის ხარისხის მართვის სისტემის შესაბამისად,

ჯგუფის თითოეული მწარმოებლის მიერ ჩატარებული შიდა აუდიტი / თითოეულ მწარმოებელთან მათ მწარმოებელთან მათი პასუხისმგებლობის შესაბამისად, რეგიონის და სასერთიფიკატო სექტორისთვის შერჩეული ჩამონათვალი

სასერთიფიკატო ორგანოს მიერ ხარისხის მართვის სისტემის აუდიტის დაგეგმილი გარე აუდიტი,

დაგეგმილი გარე აუდიტი, რომელსაც ახორციელებს სასერთიფიკატო ორგანოს წარმომადგენელი, სიის საფუძველზე,

დაუგეგმავი გარე აუდიტი, რომელსაც ახორციელებს სასერთიფიკატო ორგანოს წარმომადგენელი, სიის საფუძველზე.

წინასწარი შეფასების შემდეგ, მწარმოებელი ატარებს შესაბამის შეფასებას წელიწადში ერთხელ. იგი ასევე მოიცავს საკუთარ შეფასებას და სასერთიფიკატო ორგანოს მიერ გარე შეფასებას. როგორც ინდივიდუალურ მწარმოებლებს, სერთიფიკატი გაიცემა ერთი წლის ვადით, რომლის დასრულებამდე უნდა წარდგენილ იქნეს განაცხადი ხელახლა სერტიფიკაციისთვის, სერთიფიკატის განახლებისთვის.

მოთხოვნების ტიპები

GlobalGAP კონტროლის ნაკრები და შესაბამისობის კრიტერიუმები მოიცავს სამ მოთხოვნას:

− ძირითადი მოთხოვნები: რისთვისაც საჭიროა 100% შესაბამისობა,

−მცირე მოთხოვნები: რომელთა მიმართ ნებადართულია მოთხოვნის პირობების 95% შესაბამისობა,

– რეკომენდაციები: რისთვისაც დადგენილია შესაბამისობის დონე, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ექვემდებარებიან შეფასებას და წარმოადგენს იმ პრაქტიკას, რომელიც უნდა გამოიყენოს სუბიექტმა.

სანქციები

დარღვევების შემთხვევაში მწარმოებელმა უნდა გაითვალისწინოს სასერთიფიკატო ორგანოს მიერ დაწესებული სანქციები. სანქციები შეიძლება ეხებოდეს მწარმოებელს და მის მიერ წარმოებულ გარკვეულ პროდუქტებს. გამოირჩევა სანქციების სამი ტიპი:

გაფრთხილება (Warning)

გაფრთხილება არის კომენტარი, რომელიც გაკეთდა დარღვევების აღმოჩენის დროს. გაფრთხილება აუდიტორის მიერ გამოცხადებულია აუდიტის შემდეგ. თუ გაფრთხილება ეხება პირველადი სასერთიფიკატო აუდიტს, განმცხადებელს მოეთხოვება მიიღოს შესაბამისი მაკორექტირებელი ზომები აუდიტის ჩატარების დღიდან 3 თვის განმავლობაში. თუ არ განხორციელებულა მაკორექტირებელი მოქმედება, წინასწარი შემოწმება უნდა განმეორდეს. თუკი მოწმობის განახლების შემოწმებისას მითითებულია გაფრთხილება, უნდა განხორციელდეს მაკორექტირებელი მოქმედება

გადამოწმების დღიდან 28 დღე. თუ არ განხორციელებულ იქნა მაკორექტირებელი მოქმედებები, სერთიფიკატი შეჩერდება.

სერთიფიკატის შეჩერების პირობები

სერთიფიკატი შეიძლება შეჩერდეს, თუ გაფრთხილებასთან დაკავშირებული სანქციების მიზეზი არ აღმოიფხვრა დადგენილ ვადაში. სერთიფიკატის შეჩერების ორი ტიპი არსებობს:

– დამოუკიდებელი შეჩერება მწარმოებლის მოთხოვნით და სერტიფიკაციის ორგანოს შეტყობინებით ისეთ პირობებთან დაკავშირებით, როგორიცაა პროდუქციის სტანდარტების შეუსრულებლობა ან შეუსრულებლობის მიზეზების აღმოფხვრაში სირთულეები,

– შეჩერებას გასცემს სასერთიფიკატო ორგანო ინსპექციის დროს აღმოჩენილი დარღვევების შედეგად, განსაკუთრებით თუ ეს განპირობებულია იმ მახასიათებლებით, რომლებიც შეიძლება გამოიწვიოს მომხმარებლისთვის სურსათის უვნებლობის პრობლემები

შეჩერება შეიძლება იყოს ნაწილობრივი, თუ იგი ეხება გარკვეულ სერთიფიცირებულ პროდუქტს ან შეიძლება შეიცავდეს ყველა პროდუქტს.

გაუქმება – ხელშეკრულების შეწყვეტა

მხარეთა შორის დადებული ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს GlobalGAP მოთხოვნების მკაფიო და მიზანმიმართული დარღვევა და მწარმოებელს არ შეუძლია უზრუნველყოს ეფექტური მაკორექტირებელი მოქმედებების განხორციელების მტკიცებულება, რამაც გამოიწვია სერთიფიკატის შეჩერება. ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად, მწარმოებელს არ შეუძლია გამოიყენოს GlobalGAP ლოგოები, არც განაწილდეს ინფორმაცია, რომელსაც აქვს GlobalGAP სერთიფიკატი. მწარმოებელს, რომელიც იღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ შეტყობინებას, არ შეუძლია შეიტანოს განაცხადი GlobalGAP სერთიფიკატზე, სულ მცირე, 12 თვის განმავლობაში

Close menu