გაყიდვის საერთო პირობები

§ 1

საერთო პირობები

საერთო პირობები ყველა შეკვეთის, ხელშეკრულებისა და
შეთავაზების განუყოფელი ნაწილია. ისინი გამოიყენება შეკვეთის დროს
ან პროდუქტის მიწოდების მიღებისას.
მოლაპარაკებები, რომლებიც განსხვავდება ზოგადი პირობებისგან, მოქმედებს მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ ისინი წერილობით დადასტურებულია გამყიდველის მიერ.

ყველა შემდგარი შეთავაზება 
ითველბა
არასავალდებულო შეთავაზებებად, პირობების შესაბამისად. შეთავაზებები ძალაში შედის მათი
დადასტურების შემდეგ ან
დავალების დადასტურების შემდეგ.
შეკვეთები
უნდა დაადასტუროს გამყიდველმა. იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი არ წარუდგენს წერილზე
უარს მიწოდების თარიღამდე 7 დღით ადრე, შეკვეთა ითვლება ისეთად, რომ იგი გაფორმდა
შეკვეთის დადასტურების პირობების შესაბამისად.
შეძენის
პირობები, შეკვეთის დადასტურება ან ნებისმიერი სხვა გაყიდვების პირობები, რომლებიც
არ აკმაყოფილებს ჩვენი გაყიდვისა და მიწოდების პირობებს, არ მიიღება.

§ 2

ფასები და გადახდის პირობები

ყველა ფასები არიან გაყიდვის ეტაპზე
მოქმედი ფასები, შეფუთვის და ტრანსპორტირების ხარჯების გამოკლებით. ყველა ფასები
მითითებული არიან ნეტო ფასით. წმინდა ფასს უნდა დაემატოს  მიმდინარე გარიგების დროს არსებული დღგ.
ადრინდელი ფასების სიების კარგავენ თავის მოქმედებას, ახალი ფასების სიების გამოჩენისას.
სანერგეში
მცენარეების პირადი არჩევის შემთხვევაში ფასები ფასების სიიდან კარგავს
მნიშვნელობას.
როგორც შეკვეთის შესრულების ნაწილი, მყიდველმა უნდა
გადაიხადოს ავანსი. გამყიდველი იტოვებს უფლებას შეასრულოს შეკვეთა წინასწარი გადახდით.
მყიდველის
ფინანსური მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში, გამყიდველი უფლებას იტოვებს
დააზღვიოს ამ შეკვეთის განხორციელებასთან დაკავშირებული თანხა. მყიდველის
უმოქმედობის შემთხვევაში, გამყიდველი იტოვებს უფლებას უარი თქვას ხელშეკრულებაზე  და ზარალის ანაზღაურებაზე.
გადახდის
შეფერხების შემთხვევაში, არაუგვიანეს ინვოისის თარიღიდან 30 დღის განმავლობაში ან
საქონლის მიღების თარიღიდან ერიცხება კანონიერი პროცენტი.

§ 3

ადგილზე მიტანა და შეფუთვა

ადგილზე მიტანა ხდება მყიდველის
ხარჯზე და რისკზე. თუ მიწოდების დრო შეფერხებულია მყიდველის შეცდომის გამო,
მცენარეთა მიღების დაგვიანებასთან დაკავშირებული ყველა რისკი იწყება იმ
მომენტიდან, როდესაც ისინი მზად იქნებიან მყიდველის მისაღებად.
გამყიდველი
ვალდებულია საქონლის უსაფრთხოდ შეფუთვაზე. თითოეული პოზიცია შესაბამისად
აღინიშნება.
ტრანსპორტის დაზღვევა ხდება მხოლოდ უშუალო მოთხოვნით და მყიდველის ხარჯზე.
ერთჯერადი
შეფუთვისთვის, მყიდველი იხდის იმ ხარჯების რაოდენობას, რომელიც გამყიდველის მიერ
არის გაწეული მათი შეძენისთვის. მრავალჯერადი მოხმარების შეფუთვა (მაგალითად,
პალეტები, ყუთები, CC ურიკები) რჩება გამყიდველის საკუთრებაში და იგი უნდა
დაბრუნდეს მყიდველის ხარჯზე.
მყიდველი შეფუთვის არდაბრუნების შემთხვევაში ვალდებულია აუნაზღაუროს  ხარჯები გამყიდველს.
ადგილზე
მიტანა შესაძლებელია მხოლოდ საავტომობილო გზის საშუალებით. ადგილზე მიტანა არ
გულისხმობს საქონლის გადმოტვირთვას.

§ 4

ადგილეზე მიტანის ვალდებულებები

ბუნებრივი კატასტროფების შემთხვევაში, როგორიცაა გვალვა, სეტყვა, ყინვა ან სხვა მიზეზები, რომლებიც არ არის გამოწვეულიგამყიდველის ბრალით (მაგალითად, გაფიცვები, ვალუტის ცვლილებები, სხვა დაბრკოლებები, რომლებიც ხელს უშლის საწარმოს მუშაობას), მიწოდების ვადა გრძელდება, სანამ დაბრკოლება არ გაქრება. თუ ამ მიზეზების გამო მიტანა შეუძლებელია, გამყიდველი თავისუფლდება მიწოდების ვალდებულებისაგან. მყიდველის მხრიდან შესაძლო კომპენსაციის შესახებ პრეტენზიები არ მიიღება.

§ 5

ზომები და ნიმუშები

მცენარეთა ყველა მითითებული ზომა შეიძლება 15% -ით აჭარბებდეს
ან მცირდებოდეს ნორმასთან შედარებით; ეს განსხვავებები მისაღებია მცენარეული
პროდუქტის შემთხვევაში და არ განიხილება ხარისხის შეუსაბამობად. ნიმუშები ასახავს
მცენარის საშუალო მახასიათებლებს და არ არის სავალდებულო რომ ყველა მცენარე იყოს
ნიმუშის იდენტური.

§ 6

  საკუთრების უფლების დაცვა

მიწოდებული საქონელი რჩება
გამყიდველის საკუთრება სრულ გადახდადამდე, ანუ მანამ, სანამ მყიდველი იხდის
გამყიდველის საკუთრებაში არსებულ ყველა სახსარს (პროცენტის ჩათვლით და ა.შ.).
გამყიდველი
არ კარგავს მიწოდებული მცენარეების უფლებას იმ შემთხვევაშიც, როდესაც მყიდველმა გადატვირთა
ან დარგო მიწოდებული მცენარეები საკუთარ ან სხვის ტერიტორიაზე.
გადავადებული საქონელი (გადაუხდელი) უნდა
იყოს შენახული, გადატვირთული ან
დარგული სხვა მცენარეებისგან განცალკევებულად და
დატანილი ისე, რომ
იგი ადვილად გაარჩიოს გამყიდველმა. გაურკვევლობის შემთხვევაში, თუ მოწოდებული
მცენარეები შერეულია იმავე სახეობის სხვა მცენარეებთან, გამყიდველი იღებს ყველა
მცენარის ერთობლივი საკუთრების უფლებას მიწოდებული მცენარეების ღირებულების
შესაბამისად. ერთობლივი საკუთრების უფლების მოპოვება ხდება ყველა სესხის დაფარვის
და მყიდველის მიმართ გამყიდველის ყველა მოთხოვნის შესრულების შესაბამისად.
მყიდველი
ვალდებულია იზრუნოს და აკონტროლოს საქონლის სათანადო მდგომარეობა. მოვლა გულისხმობს
სათანადო შენახვას, დარგვას, სასუქსა და მორწყვას.

§ 7

გარანტია და პასუხისმგებლობა

გამყიდველი არ იძლევა გარანტიას მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობაზე. მყიდველის მოთხოვნით, ასეთი გარანტია შეიძლება გაიცეს დამატებითი ანაზღაურების შემდეგ. მყიდველს მოუწევს ცალკე თანხის გადახდა მისი
მიწოდებისთვის. გარანტია ძალაშია ერთი
წლის განმავლობაში მცენარეების მიწოდების დღიდან. გამყიდველი, რომელიც წარადგენს გარანტიას, გულისხმობს,
რომ მყიდველი გაზრდის მცენარეებს მცენარის ამ ტიპის ზრუნვის წესების შესაბამისად
(ოპტიმალური დარგვის სიღრმე, ნიადაგის ტიპი, ნიადაგის მომზადება, განაყოფიერება და
მორწყვა). В ფორსმაჟორის შემთხვევებზე,
განსაკუთრებით გვალვის, ყინვის, მავნებლების და ა.შ. შემთხვევაში, გარანტია არ ვრცელდება.
მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობის გარანტია არ გულისხმობს, რომ საუბარია  იურიდიული გაგებით გარანტიაზე.
მყიდველმა საქონელი უნდა შეამოწმოს მათი მიღებისთანავე და დაუყოვნებლივ, და არა უგვიანეს 8 დღის მიწოდების დღიდან, წერილობით აცნობოს მას შესამჩნევი დეფექტების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გარანტიით უფლებების წარდგენა გამოირიცხება. ვადის შესასრულებლად
საკმარისია დროულად გაიგზავნოს შეტყობინებები გამოვლენილი შეუსრულებლობის შესახებ.
მყიდველი პასუხისმგებელია შეუსრულებლობის დროულ გამოვლენაზე, დასაბუთებასა და
ანგარიშგებაზე.

§ 8

ვალდებულებების შესრულების ადგილი და სასამართლოს კომპეტენცია

გაყიდვის ხელშეკრულებით ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულების ადგილი არის პნევო. შესაძლო დავების გადაწყვეტის
კომპეტენტური სასამართლო არის ლუბლინში არსებული სასამართლო.

§ 9

დავების გადაწყვეტასთან დაკავშირებული საკითხები

პროფესიული დავების შემთხვევაში,
კერძოდ, მცენარეთა ხარისხთან დაკავშირებით, ერთ-ერთ მხარედ ინიშნება დამოუკიდებელ
შემფასებელი. ექსპერტის დანიშვნა არ გამორიცხავს საქმის სასამართლოში წარდგენის
შესაძლებლობას.

Close menu